Top 4 # Nghi Thức Cúng Sao Hội Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Aimshcm.com

Nghi Thức Cúng Sao Giải Hạn

(Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm)CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI Án lam xoa ha. (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

(Quì ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ Đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về Bờ Giác(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN Đệ tử chúng con, nhân ngày ………………. một dạ chí thành, thiết lễ Cầu An, Nhương Tinh Giải Hạn, ngưỡng nguyện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Đại Bồ Tát, cùng Thánh, Hiền, Tăng từ bi gia hộ cho Phật tử ………………………….. đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách, và cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát tác đại chứng minh.(3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời, người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI Cành dương nước tịnh nhiệm mầu Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn Cam Lồ rưới khắp trần gian Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ ĐẠI BI NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT(3 lần, 1 tiếng chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.(1 tiếng chuông)

(Nếu có sớ, chủ lễ xướng rồi đọc, nếu không, bớt phần này)

XƯỚNG SỚ Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Như Lai tướng tốt Không thể nghĩ bàn Con nay, dâng sớ cầu an Cúi xin Phật Tổ lâm đàn chứng minh. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

BÀI CÚNG SAO GIẢI HẠN Chí Tâm Quy Mạng Lễ, Nam, Bắc, Đông, Tây, Trung Ngũ Đẫu, Châu Thiên Thất Thập Nhị Cung Thần, Nhị Thập Bát Tú Liệt Phương Ngung, Cữu Diệu Thất Tinh Chư Thánh Chúng, Đại Bi Đại Nguyện, Đại Thánh Đại Từ, Phật Quang Chủ Chiếu, Bổn Mạng Nguyên Thần, Đại Hạn, Tiểu Hạn Tinh Quân, Đại Vận, Tiểu Vận Tôn Thần, La, Kế, Nguyệt, Bột, Bàn Lâm Chủ Chiếu, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Đức Tinh Quân, Nguyện Tiêu Tai Chướng, Nguyện Giáng Kiết Tường, Tiêu Tai Xí Thạnh Quang Vương Phật.(3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông)

CHÚ TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm, a bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm, đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.(3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ DƯỢC SƯ Nam mô bạt dà phạt đế bệ sát xã lu lô tích lưu ly, bát lặc bà hát ra xà dã, đát tha yết đế đa da, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế xoa ha.(3 lần, 1 tiếng chuông)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết. Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông)

SÁM TIÊU TAI GIẢN HẠN Con nay dốc hết tâm thành Kính lạy Đức Phật Xí Thạnh Quang Vương Nếu con sắp bị tai ương Cúi xin chư Phật đoái thương giải nàn: La Hầu hay bị tai oan Tháng Giêng, tháng Bảy vô vàn điêu linh Con nguyền học Đạo sửa mình Sân si dứt sạch, Phúc Tinh phò trì. Thổ Tú, Thủy Diệu sầu bi Tháng Tư, tháng Tám thiếu gì nhiễu nhương Cúi xin Phật Tổ xót thương (1 tiếng chuông) Giúp cho con được gia đường bình yên Thái Bạch hết sạch cửa nhà Tháng Năm tan tác vào ra bực mình Khẩn cầu Cửu Diệu Thất Tinh Cứu con thoát khỏi điêu linh cửa nhà. Thái Dương tiền bạc kiếm ra Tháng Mười, tháng Sáu, cửa nhà bình an. Con hằng tâm nguyện vái van Cầu cho con được an nhàn thảnh thơi. Vân Hớn dù có nói chơi Tháng Hai, tháng Tám bị lời thị phi Con nguyền học Đạo Từ Bi Nhớ lời Phật dạy, khắc ghi vào lòng. Kế Đô gia thất long đong Tháng Ba, tháng Chín, xa chồng xa cha Khấn cầu Đức Phật Thích Ca, Quán Âm phò hộ cửa nhà bình yên. Thái Âm, mười một truân chuyên Tháng Chín tốt đẹp, của tiền khá ra Khuyên người theo chánh bỏ tà Trau giồi đức hạnh, mới là chân tu. Mộc Đức, bổn mạng không xui Tháng Chạp, phúc lộc, hưởng vui thanh bình.(1 tiếng chuông) Gắng lo bố thí phóng sinh Để cho hết thảy gia đình bình an. Nguyện cho Đại Hạn tiêu tan Tiểu Hạn hết sạch, an nhàn thảnh thơi. Nguyện cho con được đời đời Hành Bồ Tát Đạo, cứu người lầm than.(1 tiếng chuông)

NGUYỆN AN LÀNH Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành, ngưỡng mong Bổn Sư ban an lành.(1 tiếng chuông) Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành, ngưỡng mong Tam Bảo giúp an lành.(1 tiếng chuông) Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành ngưỡng mong Hộ Pháp giúp an lành.(1 tiếng chuông)(Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông) Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

HỒI HƯỚNG Cầu an công đức, hạnh nhiệm mầu Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu Tất cả chúng sanh trong pháp giới Hướng về Phật Pháp tỏ Đạo mầu. Nguyện cho ba chướng tiêu tan Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời Nguyện cho con được đời đời Hành Bồ Tát Đạo cứu đời lầm than. Nguyện đem công đức lành Đệ tử hướng tâm thành Cầu cho khắp chúng sanh Đều chứng thành Phật quả.(1 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN(Chỉ chủ lễ phục nguyện) Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.(1 tiếng chuông, xá 1 xá) Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm, hôm nay đệ tử chúng con, một dạ chí thành, trì tụng kinh chú, xưng tán Hồng Danh, Nhương Tinh Giải Hạn, cầu nguyện cho Phật tử:……………… Pháp danh:………….. đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bệnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, quyến thuộc khương ninh, và pháp giới chúng sanh, đều trọn thành Phật quả.(1 tiếng chuông)

(Đồng niệm) Nam Mô A di Đà Phật.

TAM QUY Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Hướng Dẫn Nghi Thức Cúng Sao Giải Hạn Cho Nam Nữ Năm 2022

Cúng sao giải hạn là tục lệ thường thấy trong dân gian. Đây được xem là nghi thức giải hạn cho những người có dự báo không tốt trong năm mới.

Bài viết dưới đây, chúng tôi xin được hướng dẫn nghi thức cúng sao giải hạn cho nam nữ năm 2017 để các bạn có thể tham khảo và áp dụng.

Theo quan niệm dân gian, mỗi năm mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mạng khác nhau. Bên cạnh những ngôi sao tốt đem lại sự may mắn, tài lộc cho mọi người thì cũng có vài ngôi sao mang lại sự không may, khó khăn trong công việc, làm ăn hay ngay cả cuộc sống của mình. Những ai rơi vào những ngôi sao chiếu mệnh xấu họ sẽ mời thầy cúng hoặc lên chùa cúng để dương sao giải hạn, cầu mong cái xấu qua đi và cái tốt lại tới. Tuy nhiên, việc chuẩn bị và mời thầy về nhà cúng sao giải hạn là không hề dễ dàng đối với những người chưa có kinh nghiệm. Bài viết này giúp bạn có thêm tư liệu để tham khảo về nghi thức cúng sao giải hạn năm 2017.

Có nhiều sao xấu cần cúng sao giải hạn, tuy nhiên mâm lễ của việc cúng sao là giống nhau, bao gồm:

Bài vị: màu của bài vị tùy theo từng sao mà chọn màu đúng với sao đó, viết chính xác tên sao lên bài vị

Đinh tiền vàng: số lượng tùy bạn, không cần quá nhiều nhưng có lòng thành

Đèn hoặc nến (số lượng ứng với từng sao quy định)

Mũ vàng

Trầu cau

Hương hoa, trái cây, phẩm oản

Gạo, muối hột

Nước (1 chai)

Trong đó tuổi của người được tính bằng cách:

Tuổi = 2017 – năm sinh + 1

Tùy vào số tuổi của người nam hoặc người nữ mà ứng với ngôi sao khác nhau. Do đó khi cúng sao giải hạn bài vị của mỗi người cũng được chọn màu khác nhau và khi cúng cách thắp nến cũng khác nhau, nến được thắp theo bảng sau:

Bài khấn khi cúng sao chuẩn nhất được nhiều người dùng như sau:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con tên là:………………………..tuổi……………………

Hôm nay là ngày………..tháng………năm………, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………… Để làm lễ giải hạn sao………………….. chiếu mệnh, và hạn………………………..

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Các bạn cần chú ý, bài khấn của cúng sao giải hạn tương đối giống nhau theo một mẫu, tuy nhiên khi khấn, bạn cần đọc đúng tên Sao mình đang gặp phải.( http://vinamoves.com/01/chuyen-nha-tron-goi.html)

Cúng Sao Hội Mùng 8 Bao Nhiêu Đèn Cầy

Cúng giải hạn 2021 – Việc làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm là phong tục truyền thống của nhiều gia đình người Việt với mong muốn giảm nhẹ tai ương do sao xấu và làm lễ nghênh sao tốt. Vậy cúng sao hội mùng 8 bao nhiêu đèn cầy hay cách bố trí nến cúng sao giải hạn như thế nào không phải là điều ai cũng nắm rõ. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

1. Ý nghĩa của cúng sao giải hạn Theo quan niệm của người xưa cho rằng mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh tương ứng. Hiển nhiên sẽ có sao chiếu mệnh tốt và cũng có chiếu mệnh không tốt. Chính vì thế để giải hạn xui cho sao chiếu mệnh xấu, người ta thường phải cúng sao giải hạn hằng tháng hoặc hằng năm.

Tổng cộng có 9 ngôi sao chiếu mệnh xuất hiện vào từng thời điểm khác nhau trong năm. Nếu gặp năm trúng sao chiếu mệnh xấu, người ta buộc phải cúng sao để giải hạn, giảm đi những chuyện không may, ốm đau, bệnh tật…. Thông thường bạn có thể lựa chọn thời gian cúng sao vào đầu năm mới hoặc mỗi tháng ở các ngôi chùa, thậm chí cúng tại nhà ở đều được, miễn sao chuẩn bị bàn cúng tinh tươm và đầy đủ nhất.

Ngoài mục đích giải hạn, việc cúng sao còn nhằm cầu xin Thần Sao ban cho phước lành, may mắn, sức khỏe, bình an, và thịnh vượng cho cả gia đình.

2. Cúng sao hội mùng 8 bao nhiêu đèn cầy Sao Thái Dương:

Sao Thái Dương được xem là ngôi sao chiếu mệnh tốt nhất trong các sao hạn, nếu được phù hộ có thể đem lại nhiều tài lộc, công danh thăng tiến, tuy nhiên nếu chịu ảnh hưởng từ sao này bạn có thể gặp phải các tình huống thiếu may mắn khi làm ăn, tiền tài… Khi cúng sao Thái Dương nên chuẩn bị 12 cây nến, lạy 12 cái về phía Đông. Thời gian làm lễ tốt nhất là 27 âm lịch hằng tháng, lúc 21 – 23 giờ.

Sao Thái Âm:

Thời gian cúng sao hội là ngày 26 âm lịch hàng tháng từ 19 – 21 giờ, sử dụng 7 chiếc nến vái 7 lạy về hướng Tây.

Sao Mộc Đức:

Đối với sao Mộc Đức, thời điểm cúng sao giải hạn nên là 19 – 21 giờ ngày 25 mỗi tháng – đây là thời gian sao Mộc Đức giáng trần. Trước khi cúng cần chuẩn bị 20 ngọn nến thắp theo đúng sơ đồ tương ứng của sao Mộc Đức, lạy 20 cái quay mặt về hướng Đông.

Sao Vân Hán:

Thời gian cúng sao Vân Hán nên là ngày 29 âm lịch hằng tháng hoặc đúng vào tháng 4 và 5 để đạt sự linh nghiệm cao. Chuẩn bị đủ 15 chiếc nến để cúng lạy và thắp quay về phía chính Đông

Sao Thổ Tú:

Khi cúng sao giải hạn cho sao Thổ Tú, bạn hãy chuẩn bị 5 ngọn nến cùng các lễ vật khác trên bàn cúng, sau đó vái 5 lạy về hướng Tây. Thời gian cúng tốt nhất là 21 giờ ngày 19 hàng tháng.

Sao Thái Bạch:

Đối với sao Thái Bạch thời điểm cúng giải hạn phù hợp là ngày 15 hàng tháng lúc 19 – 21 giờ. Nên thắp 8 chiếc nến đồng thời lạy 8 cái về hướng chính Tây.

Sao Thuỷ Diệu:

Thời gian kỵ của người thuộc sao Thủy Diệu là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do đó ở thời gian này bạn nên cúng giải hạn vào ngày 21 âm lịch từ 21 đến 23 giờ. Khi cúng cần chuẩn bị bài vị có giấy màu đỏ, lễ vật và 7 ngọn nến. Thắp nến sáng rồi lạy 7 lạy về hướng Bắc.

Sao Kế Đô:

Đối với sao Kế Đô bạn nên cúng sao vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Cần chuẩn bị bài vị dùng giấy màu vàng, 20 ngọn nến. Khi cúng lạy 20 lạy về hướng Tây.

Hướng dẫn Xem sao hạn – Xem sao giải hạn

Theo dân gian, con người sinh ra đều có ngày giờ, tháng năm ứng vào sự vận hành của vũ trụ. Tuy nhiên, không phải vì mang lá số thập toàn thập mỹ thì không gặp vận hạn trong đời và ngược lại cũng không có lá số nào là gặp hạn cả đời. Đối với mỗi cá nhân, vào mỗi độ tuổi đều chịu sự ảnh hưởng của sao năm đó chiếu mạng mà gặp phải vận hạn lớn nhỏ khác nhau. Sở dĩ chúng tôi phân tích những yếu tố sao hạn là để các bạn tham khảo, tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi thực tế việc gặp họa hay phúc đều do bản thân con người.

Theo quan niệm dân gian, theo vòng quay của sao Thái tuế, mỗi người sinh ra đều có một ngôi sao chiếu mệnh tùy theo năm. Có tất cả 24 ngôi sao quy tụ thành 9 chòm sao và 8 niên hạn.

9 chòm sao gồm: La hầu, Thổ tú, Thủy diệu, Thái Bạch, Thái dương, Vân hán, Kế đô, Thái âm, Mộc đức.8 niên hạn gồm: Hoàng tuyền, Tam kheo, Ngũ mộ, Thiên tinh, Toán tận, Thiên la, Địa võng, Diêm vương. Trong 9 ngôi sao này, có sao cát (tốt), sao hung (xấu). Nếu năm đó được sao cát chiếu mệnh bạn sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công. Nhưng nếu bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ gặp phải những chuyện không may như ốm đau, bệnh tật, hao tiền, tốn của,… gọi là vận hạn (nặng nhất là “nam La hầu, nữ Kế đô”).

Vì mong muốn giảm nhẹ vận hạn nên người xưa thường làm lễ cúng sao vào đầu năm (là tốt nhất) hoặc hàng tháng tại các chùa (là tốt nhất) hoặc làm tại nhà (cúng ở ngoài trời). Mục đích của việc cúng sao là cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được khỏe mạnh, bình an, vạn sự tốt lành, may mắn, thành đạt và thịnh vượng.

Xem sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật mà là tín ngưỡng của người dân đã có từ lâu. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì cũng tùy thuận theo cái tập tục có sẵn ở từng địa phương và theo từng hoàn cảnh có thể có những cách cúng sao hạn khác nhau. Người dân không nên quá tốn kém và quan trọng hóa việc làm những lễ này.

Lễ vật cúng sao giải hạn Đèn hoặc nến (số lượng tùy theo từng sao). Bài vị (màu của bài vị tùy theo từng sao), viết chính xác tên sao lên bài vị (cúng sao nào viết tên sao đó). Mũ vàng. Đinh tiền vàng (số lượng tùy ý, không cần quá nhiều). Gạo, muối. Trầu, cau. Hương hoa, trái cây, phẩm oản. Nước (1 chai). Sau khi lễ xong thì đem hóa cả tiền, vàng, văn khấn, bài vị.

Bài cúng sao giải hạn Dùng khấn cúng giải sao hạn, lá sớ có nội dung tùy theo tên Sao hạn hàng năm mà ghi theo mẫu sau đây, đốt ba cây nhang quỳ lạy rồi đọc.

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:………………………..tuổi…………………………………………………………….

Hôm nay là ngày………..tháng………năm………, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………… Để làm lễ giải hạn sao………………….. chiếu mệnh, và hạn………………………..

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

TÌM HIỂU VỀ SỰ TÍCH VÀ Ý NGHĨA KHI ĐEO VẬT PHẨM PHONG THỦY PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Tác Dụng Khi Đeo Trang Sức Phong Thủy Phật Bản Mệnh Trong Năm Sao Xấu

1 . Phật bản mệnh không chỉ là vật phẩm phong thủy có ý nghĩa tâm linh . Người gặp năm khó khăn trắc trở , mọi việc không thuận, công việc vất định, thị phi nhiều , khổ nạn lắm tai ương gây khó dễ , cái vã về tiền bạc , tình cảm giáo tiếp hao tổn , thì nên thỉnh phật bản mệnh về deo , đặc biệt tốt vào những năm sao xấu chiếu mạng . như sao kế đô, hạn tam tai, thái bạch , la hầu …

2 – Với người lớn tuổi đeo mặt dây chuyền phật bản mệnh để được ngài nhắc nhắc nhở việc thành tâm niệm phật , đồng thời mà giữ được thân, nghiệp , ý và sự bình yên .

3. Với các bạn trẻ đeo vòng tay phong thủy phật bản mệnh, sẽ giúp hóa giữ thành lành , công danh tiền tài ngày càng phát triển , hạnh phúc viên mãn , giữ mọi mối quan hệ được tốt đẹp .

4. Với những người thường xuyên làm ở những nơi âm khí nặng , như nhà xác , nghĩa trang , phật ban mệnh sẽ giúp che chở không bị khí âm xâm nhập , tranh xa ma quỷ , tính tảo khi làm việc .theo xem tử vi

Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT BÀI VĂN KHẤN PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT ?

Bài Văn Khấn Phật Bản Mệnh .

Nam Mô Đức Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần) ( thay tên vị Phật bản mệnh tương ứng của bạn vào đây )

Phù hộ độ trì cho con là : (đọc tên mình / tên con mình) Niên sinh : Được an sinh bản mệnh, vững vàng bản tâm, thân gần bậc tôn quý, xa lánh kẻ tiểu nhân, khai tâm khai sáng, bền chí bền tâm không cho chúng ma quỷ vong linh âm binh chòng ghẹo.

Phật Pháp vô biên cho con tâm không âu lo, tâm không phiền não, thân không bệnh tật, cho con vận đáo hanh thông. Cho con tăng thêm lí tính, khai thêm trí huệ, cho vạn sự an yên cho tâm linh hết thảy k ngại

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, đường dương chưa tỏ, đường âm chưa thấu, pháp chưa khai quang, tâm chưa thanh tịnh, nếu có điều gì si mê làm lỡ xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Cúi mong các Vị từ bi gia hộ chi bản mệnh con được kiên định, an nhiên yên lành.

Con xin chân tâm bái tạ

( con Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần ) ( con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát – 3 lần ) ( con Nam Mô Đức Hư Không Tạng Bồ Tát 3 lần )

Nếu đã tín Phật nếu đã tín Thánh, nếu đã thờ phụng gia tiên, dù muôn nơi khắp chốn cũng sẽ đc gia hộ, dù vạn trùng khó khăn cũng sẽ đc độ trì, khi đấy thì còn sợ gì vài vong linh nhỏ nhỏ.

Phật bản mệnh Tuổi Tý – Thiên Thủ Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt ) là vị Phật Bản Mệnh cho người tuổi Tý , là một trong Tứ Đại Bồ Tát theo tín ngưỡng dân gian. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đều là thị giả của đức Phật A Di Đà hợp thành ” Tây Phương Tam Thánh”. Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt là một trong những ứng hóa phổ biến nhất của Quan Thế Âm Bồ Tát, nghìn tay của Quan Âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn mắt của Quan Âm giúp nhìn khắp thế gian, cứu giúp chúng sinh.

Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt công lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm ngàn lẽ ở đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương tám hướng để thấu đạt những khổ đau, bi phẫn của con người. Chính vì vậy những người tuổi Tý sinh năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều nên đeo miếng ngọc Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát bên người. Chỉ cần thành kính khai quang, nhất định sẽ được Bồ Tát bảo hộ, thuận lợi vượt qua sóng gió nhân sinh. Đồng thời Bồ Tát bên người cũng luôn luôn nhắc nhở bản mệnh phải sống lương thiện, làm điều chân chính, không có những hành vi sai khác.

Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát hay còn gọi là Khố Tàng Kim Cương bên mình, sẽ giúp cho đường tài vận của người tuổi Sửu thêm hanh thông, thuận lợi, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải; đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn được bình an, hạnh phúc.

Người tuổi Thìn và Tỵ sinh năm 1952, 1953, 1964, 1965, 1976, 1977, 1988, 1989, 2000, 2001, 2012, 2013 nên đeo miếng ngọc Phổ Hiền Bồ Tát bên người và thành tâm hướng phật sẽ được ngài giúp cho đường tài vận của người tuổi Thìn thêm hanh thông, thuận lợi, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải; đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn được bình an, hạnh phúc.

Phật bản mệnh tuổi mão – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mão, có danh hiệu là Manjusri. Văn Thù Bồ Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni và Phổ Hiền Bồ Tát được dân gian tôn là “Hoa Nghiêm Tam Thánh”. Hình tượng đức Văn Thù Bồ Tát được miêu tả như sau: ” toàn thân ngài màu tím ánh vàng kim, hình hài như đồng tử. Tay phải cầm kim cương bảo kiếm biểu tượng cho sự sắc bén của trí năng, có thể trảm quần ma loạn vũ, chém đứt mọi buồn phiền.

Tay trái cầm cành sen xanh tượng trưng cho trí tuệ tối cao, thân cưỡi sư tử, biểu tượng trí huệ phá đêm tối của Vô minh nên còn được xưng là “Đại Trí”. Những người tuổi Mão nên mang bên mình một mặt ngọc Văn Thù Bồ Tát và tâm luôn hướng thiện ngài sẽ giúp cho đường học hành thuận lợi, hoạn lộ thênh thang, phúc lộc đầy nhà. Người tuổi Mão sẽ càng thêm sáng tạo, ý chí kiên cường, đủ sức cạnh tranh và chiến thắng đối phương, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Phật bản mệnh tuổi ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Ngọ, ngài cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát là hai thị giả bên cạnh đức Phật A Di Đà hợp thành ” Tây Phương Tam Thánh “. Đại Thế Chí Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, khiến chúng sinh mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, họa huyết quang kiếp nạn binh đao. Ngài có năng lượng vô thượng, uy thế tự tại, vì thế Đại Thế Chí Bồ Tát đi đến đâu thiên địa chấn động, bảo vệ chúng sinh, trừ tai ách ma quỷ.

Những người tuổi Ngọ nên mang theo bên mình một mặt ngọc Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài sẽ ban cho người tuổi Ngọ ánh sáng trí tuệ, giúp đường đời được thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp hanh thông. Ánh sáng vĩnh hằng Phật pháp sẽ hóa sát trừ hung, ban điều như ý cát tường, chỉ lối dẫn đường cho người tuổi Ngọ phát huy năng lực để đạt đến lý tưởng cao nhất.

Phật bản mệnh tuổi dậu – Bất Động Minh Vương Bất Động Minh Vương là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Dậu, ngài có tên tiếng Phạn là Acalanatha, nghĩa là Bất Động Tôn hay Vô Động Tôn. Giáo giới tôn ngài làm Bất Động Minh Vương, là sứ giả bất động. “Bất Động” ở đây chỉ tâm từ bi bền vững không chút dao động lung lay, còn “Minh” chỉ ánh sáng trí tuệ.

Những người tuổi Dậu nên mang bên mình một mặt ngọc Bất Động Minh Vương, ngài sẽ thầm lặng đi theo bảo vệ, giúp cho người tuổi Dậu trên đường đời phân biệt phải trái đúng sai, nắm bắt cơ hội đến với mình, sử dụng trí tuệ để ứng phó với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, có được sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.

Những người tuổi Mùi và Thân nên mang bên mình miếng ngọc Như Lai Đại Nhật, ngài sẽ giúp những người tuổi này luôn giữ được tinh thần minh mẫn, trừ yêu tránh tà, cảm nhận được tinh hoa vạn vật, hấp thu linh khí đất trời, vững vàng tiến lên phía trước, cuộc đời sáng lạn, hạnh phúc.

Những người tuổi Tuất và Hợi nên mang bên mình một miếng ngọc có hình đức Phật A Di Đà, ngài sẽ bảo hộ cho người tuổi Tuất, tuổi Hợi trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường gây dựng cơ đồ, hưởng đời an lạc.

Hướng Dẫn Chi tiết các sao giải hạn Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn . Sao Thái Dương Tên gọi: Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân. Đăng viên (thời điểm sáng nhất): 11h – 13h, ngày 27 âm lịch hàng tháng ở hướng chính Đông. Chòm sao này có 12 ngôi sao nhỏ. Bài vị: Dùng tờ giấy màu vàng, chữ đỏ viết sớ cúng, thắp 12 ngọn đèn (hoặc nến) giữa trời vào giờ trên cùng với hương, đăng, hoa, quả, nước và quay về hướng chính Đông để khấn.

Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn . Sao La Hầu Tên gọi: Đức Bắc Thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân. Đăng viên: 21h – 23h, ngày 8 âm lịch hàng tháng vào hướng chính Bắc, chòm sao La Hầu có 9 ngôi. Bài vị: Dùng giấy màu vàng, mực đỏ viết sớ, thắp 9 ngọn đèn hướng Bắc.

2. Mục đích của việc cúng sao giải hạn Để giảm nhẹ vận hạn, người xưa thường làm lễ cúng gọi là lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm hoặc hàng tháng tại chùa (nếu không có điều kiện có thể làm tại nhà ở) với mục đích cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự tốt lành, giảm nhẹ tai ương, vượt qua năm hạn.

Lễ cúng sao giải hạn là một phong tục có từ lâu đời của người Việt nhằm giải trừ những điều không may, cầu cho một năm mới bình an

Hiệu quả của lễ cúng không được chứng thực nhưng ít nhất việc làm này cũng giúp những người rơi vào “năm hạn” yên lòng với tâm lý có thờ có thiêng có kiêng có lành, đã làm lễ giải ách nạn rồi nên mọi điều xấu sẽ qua khỏi. Còn nếu năm đó được sao tốt chiếu mệnh thì sẽ làm lễ dâng sao nghênh đón. Ở Việt Nam, nhiều chùa thường sẽ bắt đầu tổ chức đăng ký làm lễ giải hạn từ tháng 11 – 12 Âm lịch của năm trước cho người dân.

Khánh treo xe ô tô phật bản mệnh vật phẩm phong thủy “May mắn và bình an khi lái xe”

Phong thủy xe hơi là điều mà mỗi người trong chúng ta cần phải biết rõ để mang lại sự may mắn, bình an. Hơn thế nữa còn là để thu hút tài lộc. Khi mua xe, ngoài chọn xe theo tuổi, chọn màu hợp mệnh thì chủ xe còn rất quan tâm đến các vật phẩm phong thủy treo trong xe như tượng phật, khánh treo xe,…

Tác Dụng Đeo Kính Khi Lái Xe ô Tô Ngăn ngừa tia tử ngoại ảnh hưởng đến mắt Việc đeo kính râm ngăn ngừa tối đa các tia UVA và tia UVB tối đa, từ đó bảo vệ võng mạt, giác mạt khỏi tác động của tia UV làm ảnh hưởng đến mắt.

Ngoài ra, trong mắt có một lớp màng mỏng là kết mạc. Khi lớp màng này bị kích thích do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó có thể bị viêm. Chính vì thế đeo kính râm là việc nên làm.

Tác Dụng Đeo Kính Khi Lái Xe ô Tô Ngăn ngừa tia tử ngoại ảnh hưởng đến mắt

Chống lão hóa da mắt Khi ra ngoài trời nắng ta có xu hướng hay nheo mắt, từ đó vùng da 2 bên mắt và bên dưới mí dễ hình thành những nếp nhăn. Kính râm là vị cứu tinh cần thiết khi ra ngoài trời nắng vừa chống chói tốt, hạn chế tình trạng nheo mắt, bảo vệ làn da mỏng manh bên dưới mắt.

Tác Dụng Đeo Kính Khi Lái Xe ô Tô Hạn chế ung thư mí mắt Mí mắt là khu vực nhạy cảm, nếu tiếp xúc với ánh nắng và bụi quá lâu, lại không được vệ sinh kỹ lưỡng sẽ rất dễ gây viêm nhiễm, lâu dài dẫn đến ung thư mí mắt. Vì vậy, bạn nên chọn cho mình chiếc kính râm phù hợp để hạn chế tối đa bụi bẩn, vi khuẩn làm ảnh hưởng đến mí mắt. Nhất là những bạn thường xuyên làm việc trong môi trường khói bụi.

Địa Chỉ Chuyên Bán Các Mẫu Điện Thoại Cổ Độc Lạ Giá Rẻ Giao Hàng Toàn Quốc Đảm Bảo Uy Tín Hướng Dẫn Kiểm Tra Kính Đổi Màu Đơn Giản Kính Đi Ngày Đêm Tốt Nhất Vật Phẩm Phong Thủy Theo Tuổi Và Ý Nghĩa Khi Đeo Phật Bản Mệnh Bạn Đá Biết Chưa ?

Giờ Lễ Và Các Nghi Thức Tuần Thánh Tại Hà Nội

+QUẬN HAI BÀ TRƯNG: 1, NHÀ THỜ TÂN LẠC 17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội -THỨ HAI, BA, TƯ: lễ 19h00 – Lễ xong ngắm 15 sự Thương Khó. -THỨ NĂM: 19h00 Lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể -THỨ SÁU: 15h00 ngắm Đàng Thánh Giá; 19h00 Lễ nghi suy tôn Thánh Giá -THỨ BẢY: lễ 20h00 -CHÚA NHẬT PHỤC SINH: lễ 17h00 cho trẻ em; 19h00 Quận Đống Đa …………………………………….

+ QUẬN ĐỐNG ĐA: * NHÀ THỜ THÁI HÀ 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 2017 TẠI GX THÁI HÀ Từ 09-16/4/2017

Lịch giải tội tuần thánh: Sáng: 8h30-11h Chiều: 14h30-17h Tối: 19h30-21h30

Chúa nhật lễ lá, 9/4/2017: Giờ các thánh lễ như ngày Chúa nhật

Thứ 2 tuần thánh, 10/4/2017: 5h30: Lễ 1 18h30: Lễ 2 19h15: Ngắm 15 sự thương khó (Gia đình xa quê phụ trách)

Thứ 3 tuần thánh, 11/4/2017: 5h30: Lễ 1 18h30: Lễ 2 19h15: Ngắm 15 sự thương khó (Các ca đoàn)

Thứ 4 tuần thánh, 12/4/2017: 5h30: Lễ 1 18h30: Lễ 2 19h15: Ngắm 15 sự thương khó (Hội Anphongsô phụ trách)

Thứ 5 tuần thánh, 13/4/2017: 5h: Kinh Sách chung 9h: Lễ truyền dầu do Đức Hồng Y chủ sự tai nhà thờ chính tòa Hà Nội 12h: Lần hạt mân côi kính Đức Mẹ Fatima 18h: Lễ rửa chân (dành cho thiếu nhi) 20h: Lễ rửa chân (dành cho mọi người)

Thứ 6 tuần thánh, 14/4/2017: 5h: Kinh sách chung 18h: Đi đàng thánh giá trọng thể Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa

Thứ 7 tuần thánh, 15/4/2017: 5h: Kinh sách chung 11-12h: Hành hương, suy niệm với Đức Mẹ Sầu bi 18h: Lễ 1: Lễ dành cho thiếu nhi 21h: Lễ 2: Lễ vọng Chúa phục sinh

Chúa nhật mừng Chúa Phục sinh 16/4/2017: Giờ các thánh lễ như ngày Chúa nhật …………………………………………..* NHÀ THỜ HÀNG BỘT 162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội -THỨ 2,3,4: Sau Thánh lễ 18h15 ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Trong khi ngắm cha xứ giải tội. -THỨ 5: 17h30 ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. 18h30 thánh lễ Tiệc Ly. Sau lễ kiệu Mình Thánh Chú về Nhà Tạm và Chầu đến 24h. -THỨ 6: 18h đi đàng Thánh Giá trọng thể. 18h30 nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu. 20h ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. -THỨ 7: 18h30 ngắn 15 sự thương khó Đức Mẹ. 20h Lễ Vọng Phục Sinh. -CHÚA NHẬT PHỤC SINH có 4 thánh lễ: 6h30; 9h00; 17h00 và 19h00. ………………………………..

*NHÀ THỜ GIẢNG VÕ có thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh vào hồi 19g30.

+QUẬN TÂY HỒ: 1, NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY 409 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Tuyến xe buýt 31, 58 -Thứ Hai, Ba, Tư: Thánh lễ 18h00 -Thứ Năm: Thánh lễ 18h00 – Chầu Thánh Thể tới 24h00 -Thứ Sáu: Nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó 18h00 -Thứ Bảy: Canh thức vọng Phục Sinh 21h00

-Chúa Nhật Phục Sinh: 18h00 tại Thượng Thụy; 16h00 tại Văn Phái, Phú Gia; 18h30 tại Phú Thọ; và 20h00 tại Ki-tô

+QUẬN HOÀNG MAI: 1, NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét) 111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội -Thứ 4, 5: Thánh lễ lúc 19h00. Sau Thánh lễ: Ngắm đứng -Thứ 6: Nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 18h00. 19h cử hành nghi lễ. 20h ngắm đứng. Trong khi ngắm mọi người hôn chân Chúa. Nhà thờ mở cửa để mn hôn chân Chúa đến 18h thứ 7. -Thứ 7: Thánh lễ vọng Phục Sinh lúc 21h00. Mọi người mang nến khi đi lễ. -Chúa Nhật lễ Phục Đen: 5h30, 7h30, 16h00, 18h00, 20h00 Phát trứng phục sinh cho trẻ em vào lễ 7h30 sáng. ………………………………2, GIÁO HỌ PHÁP VÂN Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt (Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai) – Tối thứ 2,4: Thánh lễ lúc 20h. -Thứ 5: Thánh lễ lúc 20h00 -Thứ 6: Nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 20h00 -Thứ 7: Thánh lễ lúc 20h00

– Chúa nhật: Thánh lễ lúc 18h30.

+QUẬN HÀ ĐÔNG: 1,NHÀ THỜ HÀ ĐÔNG Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội -Thứ Bẩy (08/04/2017) 17h00 La Tinh; 19h Hà Đông -Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017) 7h Mai Lĩnh; 16h30 Hà Đông; 18hYên Lộ; 19h30 Hà Đông -Thứ Hai (10/04/2017) 19h Hà Đông -Thứ Ba (11/04/2017) 17h30 Mai Lĩnh; 19h Hà Đông -Thứ Tư (12/04/2017) 17h30 La Tinh Trại; 19h Hà Đông -Thứ Năm (13/04/2017) 18h00 Hà Đông – Thánh Lễ Tiệc Ly Ngắm 15 Sự Thương Khó Chầu Mình Thánh Chúa -Thứ Sáu (14/04/2017) 16h30 Đi Đàng Thánh Giá 18h Suy Tôn Thánh Giá 20h Hôn chân Chúa Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa -Thứ Bẩy (15/04/2017): 20h Hà Đông -Chúa Nhật (16/04/2017) ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH 7h00 Mai Lĩnh; 16h30 Hà Đông; 18h00 La Tinh; 19h30 Hà Đông ………………………………2, NHÀ THỜ YÊN LỘ Tổ dân phố 11, Yên Nghĩa, Hà Đông -Thứ Năm: 18h00 – Thánh lễ Tiệc ly -Thứ Sáu: 16h30 Đi Đàng Thánh Giá 18h00 Suy Tôn Thánh Giá 20h00 Hôn chân Chúa Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa -Thứ Bảy: 19h00 – Canh Thức Vọng lễ Phục Sinh Quận Thanh Trì ………………………………..3, NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội -Thứ 4: 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Ki-tô -Thứ 5: 18h00: Thánh Lễ Tiệc Ly 19h00 đến 24h00: Chầu Thánh Thể Ngắm 15 Sự Thương khó Chúa Ki-tô -Thứ 6: 15h30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể Nghi thức suy tôn Thánh Giá – Hôn kính Thánh Giá Chúa Ki-tô Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Ki-tô -Thứ 7: 19h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức mẹ 21h00: Cử hành nghi thức: Thánh Lễ vọng Phục Sinh (Khi tham dự mỗi người mang theo 1 cây nến) -CHÚA NHẬT: 7h30; 16h30: Thánh Lễ *Lưu ý : Các ngày thứ 2 , thứ 3 ,thứ 4 Thánh Lễ tại Nhà xứ và các họ không thay đổi. ……………………………………..4, NHÀ THỜ NAM DƯ 30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội -Thứ Năm: 17 giờ ngắm 15 sự, 19g00 Thánh lễ, sau lễ chầu Thánh Thể đến 24g00; -Thứ Sáu: 17g00 Đi đàng Tháng giá; 19g00 nghi thức tưởng niệm, sau nghi thức ngắm sự thương khó Chúa. -Thứ Bảy: 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh -Chúa Nhật: 7g00, 8g30, 19g00; ……………………………………….5, YÊN DUYÊN -Thứ Năm: 18g00 Thánh lễ -Thứ Sáu: 18g00 nghi thức tưởng niệm; -Thứ Bảy: 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh

-Chúa Nhật: 17g30

+QUẬN TỪ LIÊM: 1, NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội -Thứ 5: 19h00 – Thánh lễ Tiệc ly -Thứ 6: 16h00 Đàng Thánh giá trọng thể và nghi thức Suy tôn Thánh giá -Thứ 7: 20h00 Thánh lễ vọng Phục Sinh -Chúa Nhật: Thánh lễ 6h00, 16h00, 19h00 18h00 Thánh lễ tại giáo họ Triều Khúc ………………………………………….2, NHÀ THỜ VĂN PHÁI Đông Ngạc, làng Chèm, Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội -Thứ 6: 18h00 -Thứ 7: 18h00 -Chúa Nhật Phục sinh: 16h00 …………………………………………..3, NHÀ THỜ CỔ NHUẾ Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội -Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017) 18h30 tối : Thứ 7 ngày 08 tháng 4: Thánh Lễ vọng Lễ Lá 6h00 sáng : Thánh Lễ : Làm phép lá và Rước Lá 16h00 chiều: Thánh Lễ thiếu nhi 18h00 tối: Thánh Lễ 20h00 tối: Thánh Lễ Lưu ý: không có Thánh Lễ lúc 7h30 sáng tại nhà thờ Hoàng Thôn. -Thứ Hai, Ba, Tư (10 – 12/04/2017) 5h30 sáng: Thánh Lễ 18h30 chiều: Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giê-su -Thứ Năm (13/04/2017) 18h30 : Thánh Lễ Tiệc Ly Từ 20h00 đến 24h00 : Chầu Thánh Thể -Thứ Sáu (14/04/2017) 15h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể. (Trong nhà thờ) 18h30: Nghi thức suy tôn và hôn Thánh Giá -Thứ Bảy (15/04/2017) 18h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Đức Mẹ (Hội Légio) 20h00: Đêm Canh Thức Vượt Qua -Chúa Nhật Phục Sinh 6h00 sáng: Thánh Lễ trọng thể 7h 30 sáng: Thánh Lễ trọng thể – Tại nhà thờ Hoàng Thôn 16h00 chiều: Thánh Lễ trọng thể 18h00 chiều: Thánh Lễ trọng thể 20h00 tối: Thánh Lễ trọng thể ………………………………………..4, NHÀ THỜ HỌ NGỌC MẠCH Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội -Chúa nhật lễ lá (09/04/2017) 8h00: Làm phép và kiệu lá – Thánh lễ -Thứ hai; ba; tư (10 – 12/04/2017) 18h00: Ngắm 15 sự thương khó chúa giêsu 19h00: Thánh lễ -Thứ năm (13/04/2017) 19h00: Thánh lễ tiệc ly của chúa 20h00 – 24h00: Chầu thánh thể -Thứ sáu (14/04/2017) 17h00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể 19h00: Nghi thức suy tôn Thánh Giá Chúa -Thứ bảy 20h00: thánh lễ vọng phục sinh – canh thức vượt qua -Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh

08h00: Đại lễ phục sinh mừng Chúa sống lại.

+HUYỆN ĐAN PHƯỢNG VÀ HOÀI ĐỨC: 1, NHÀ THỜ THỤY ỨNG Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 2 -Thứ Năm và thứ sáu Tuần Thánh: Bắt đầu từ 19h00 -Đêm vọng Phục sinh: Canh thức vọng Phục sinh bắt đầu từ 20h00 ……………………………………………2, NHÀ THỜ GIANG XÁ Trạm trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2 -Thứ Năm và thứ sáu Tuần Thánh: Bắt đầu từ 7g00 tối Đêm vọng Phục Sinh: Canh thức vọng Phục Sinh bắt đầu từ 8g00 tối ……………………………………………3, NHÀ THỜ CÁT THUẾ Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2 -Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00 -Thứ Sáu: 15h00 Nghi thức suy tôn Thánh Giá. Buổi tối ngắm đứng -Thứ Bẩy: 20h00 Đêm vọng Chúa Phục sinh -Chúa Nhật: 07h00; 19h30 (tại giáo họ Quyết Tiến)

4, NHÀ THỜ ĐÔNG LAO Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội 2 -Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00 -Thứ Sáu: 15h00 Nghi thức suy tôn Thánh Giá. Buổi tối ngắm đứng -Thứ Bẩy: 20h00 Đêm vọng Chúa Phục sinh -Chúa Nhật: 16h30; 7h30 (tại giáo họ La Phù)

Nguồn: https://tonggiaophanhanoi.org/thong-bao/11679-gio-le-va-cac-nghi-thuc-tuan-thanh-tai-ha-noi-phu-ly-nam-dinh.html